Posts Tagged ‘เปรี้ยว’

เปรี้ยวดีกว่าหวาน

การสำรวจสภาพร่างกายของคนทำงานเป็นครู โดยการถามน้ำหนักตัวและส่วนสูง จัดทำโดยนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่ามีครูน้ำหนักเกินมาตรฐานจนถึงอ้วนมากเกือบครึ่งหนึ่ง ของจำนวนที่สำรวจทั้งหมด แสดงว่าคนไทยทำงานในสำนักงานพากันอ้วน เป็นสภาพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจ

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา